POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La informació que rep l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIKAI DE CATALUNYA dels usuaris del lloc web o de l’aplicació a través de l’aplicació “contacte” de la pàgina web de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva consulta i realitzar les accions pertinents per tal de poder respondre amb la celeritat més gran possible, en aquest cas les dades s’incorporaran a la base de dades de contactes de l’empresa, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altra finalitat.

Les dades de caràcter personal incorporades en els sistemes de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIKAI DE CATALUNYA seran utilitzades per fer promoció i publicitat dels productes oferts per l’empresa i pels quals ha sol·licitat informació l’interessat en qüestió.

Les dades obtingudes de cessió de dades curriculars de les interessats podran ser cedides a altres empreses per part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIKAI DE CATALUNYA, sempre que aquestes ho requereixin per a l’ús per al qual van ser cedits aquestes dades.

En virtut del que disposa l’article 22 de la LSSI, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIKAI DE CATALUNYA podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes en la Política de galetes present a la pàgina web de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL AIKIKAI DE CATALUNYA.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol tal d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Quan se li sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’oposició, revisió, rectificació, cancel·lació, accés o portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció info.acac@aikido.cat. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix, i ha de constar en l’assumpte del correu DRETS protecció de dades.